เกษตรกรนครพนม ยิ้มออก !! บ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด – 19 ส่งเสริมปลูกพืชผักสมุนไพรไว้บริโภค……ช่วยลดรายจ่าย มีแหล่งอาหารที่มั่นคง

จากสถานการณ์การระบาด…

เกษตรจังหวัดนครพนม จัดเวิร์คช็อป!! นำเจ้าหน้าที่ พบสื่อมวลชน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สื่อสารงานส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์”

(วันนี้) 11 ส.ค. 63 …