วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
” เกษตรกรคุณภาพชีวิตดี มีความพอเพียง “
******************************************************************************
พันธกิจ

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร
2. พัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนากระบวนการกลุ่มในการพัฒนาภาคการเกษตร
4. บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหา