พืช GI นครพนม

ลิ้นจี่ นพ.1

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:03 น)

สับปะรดปัตตาเวีย

ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:14 น.