พฤษภาคม 2564

 1. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความ (กรอบไม้) โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโล่รางวัลโครงการยกระดับศักยภาพเกาตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในการฝึกอบรม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลกรอบไม้ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พัฒนาศูนย์เครือข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลกรอบไม้ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พัฒนาศูนย์เครือข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พัฒนาศูนย์เครือข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในการประชุม โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง