สิงหาคม 2563

  1. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จำนวน 5 รายการ (โดยวิธีเจาะจง)

2. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล การศึกษาดูงาน และการจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้ากลุ่มทางเลือกสุขภาพ (แมลงเศรษฐกิจ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่และอุปกรณ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

4. ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่และอุปกรณ์ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

5. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่และอุปกรณ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

6. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่และอุปกรณ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

7. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่และอุปกรณ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

8. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่และอุปกรณ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

9. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่และอุปกรณ์ อำเภอนาทม (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

10. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องเอกสารการเงินและเอกสารทางราชการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

11. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กข 5759 นครพนม (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

12. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 1664 นครพนม (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

13. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่และอุปกรณ์ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

14. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กง 9185 นครพนม (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

16. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กค 7818 นครพนม (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

17. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดนครพนม (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

18. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

19. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

20. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดนครพนม (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

21. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดนครพนม

22. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสัมนาคุณในการศึกษาดูงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

23. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน การสัมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้ากลุ่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ (แมลงเศรษฐกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่และหมู กลุ่มเนินน้ำคำ อำเภอเรณูนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่และหมู กลุ่มอำเภอนาหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง