กุมภาพันธ์ 2564

 1. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรในการฝึกอบรม โครงการเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม โครงการเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข 189 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 1664 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความ ในการอบรมเกษตรกร และศึกษาดูงาน โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในการฝึกอบรม โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารตรวจประเมินแปลง ในการติดตามให้คำปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องต้น โครงการเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร gap กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยศึกษาดูงาน พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ เพื่อใช้ในการศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในการถ่ายทอดความรู้และการศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความโครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พัฒนาศูนย์เครือข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง