ลิ้นจี่ นพ.1

ผลผลิต ปี 2561

ผลผลิต ปี 2562

ผลผลิต ปี 2563

ผลผลิต ปี 2564

ผลผลิต ปี 2565