บุคคลากร

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา
เกษตรจังหวัดนครพนม

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นายอุดร ไพศาล
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นางวราพร สิริสุวรรณมา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุจิตรา นิธิยานันท์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนพรัตน์ ไชยเทพ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ
นายจิรวิทย์ วงษ์จันทร์อุมา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นายวินัย คงยืน
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ว่าที่ ร.ต.ภัครชานนท์ สายแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางพวงเพชร รัตนบุรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายศิริชัย เพชรดีคาย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ
นางจารุณี สิงห์พรหมสาร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร


นายวีรพงศ์ วรรณลา
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นายสาโรจน์ ศรีรัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางเชาวณีย์ ศิริสาคร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

กลุ่มอารักขาพิืช

นายชุมพล แย้มวิจิตรจรรยา
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
นางสาวกุลธิดา ประพฤติชอบ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายภานุมาส สิงหะวาระ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวชไมพร พรหมจรรย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวจิราพร ประชาโชติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางวิภาวดี ผุดเกตุ
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป
นางสาวกนกวรรณ ดวงสา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
นางสาววรัญญา อ่อนอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
นางสุภาพร ปะทะดี
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววันทนา ถวิล
เจ้าพนักงานธุรการ
นายจักรวุฒิ อินกอง
พนักงานขับรถยนต์ ราชการ
นายอภิวัฒน์ ภักดีศรีบุตรโคตร
พนักงานขับรถยนต์ ราชการ
นายสำเนียง เคนไชยวงศ์
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายเสริม วรกา
พนักงานบริการทั่วไป
นางบังอร สุธานันท์
พนักงานบริการทั่วไป