ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ

/// เป็นผู้กระตุ้น ให้คำแนะนำปรึกษา

/// เป็นผู้ให้ความรู้ ให้บริการ

/// เป็นผู้ประสานงาน และเป็นผู้จัดการความรู้