มกราคม 2564

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภูผายล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภูผายล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความและสติีกเกอร์ไดคัทตราสัญลักษณ์สินค้า โดยวิธีเแพาะเจาะจง
 10. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในการอบรมอบรมให้ความรู้ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) โดยวิธีเแพาะเจาะจง
 12. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความในการอบรมให้ความรู้ โครงการบริหารจัดกการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกาตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในการจัดประชุมและฝึกอบรม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ ทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม
 17. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสาธิตแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้วัตถุดิบจากถั่วลิสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยระบบ PGS (ระยะที่ 2 ปีที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง