ธันวาคม 2563

1. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเล่มคู่มือการปฎิบัติงาน โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงเก็บพัสดุสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

3. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพักสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

4. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเตอร์เน็ตสำหรับแท็บเล็ต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรม ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะ

6. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2564 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรม ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรม ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข 5759 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กค 7818 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 7818 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง smart farmer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 1664 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564