พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามที่ตั้งแปลง ปี 2565
วันที่ตัดยอดข้อมูล 18 เมษายน 2565
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ตามที่ตั้งแปลง ปี 2565/66
ผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook
(ช่วงปลูกของแต่ละจังหวัดตามกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 18 เมษายน 2565
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ตามที่ตั้งแปลง ปี 2565
วันที่ตัดยอดข้อมูล 18 เมษายน 2565
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ตามที่ตั้งแปลง ปี 2565
ผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook
(ช่วงปลูกของแต่ละจังหวัดตามกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 18 เมษายน 2565