มีนาคม 2564

 1. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประกอบการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนครพนม กิจกรรมย่อยที่ 4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังเพื่อการค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศณษบกิจของจังหวัดนครพนม กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการผลิตลิ้นจี่ นพ.1 ให้ได้คุณภาพและเพิ่มผลผลิตด้วยผลงานวิจัยฯ
 4. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม ปี 2564 กิจกรรมย่อยที่ 3.1 ส่งเสริมการผลิตสับปะรด GI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม ปี 2564 กิจกรรมย่อยที่ 3.1 ส่งเสริมการผลิตสับปะรด GI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม ปี 2564 กิจกรรมย่อยที่ 3.1 ส่งเสริมการผลิตสับปะรด GI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการผลิตลิ้นจี่ นพ.1 ให้ได้คุณภาพดีฯ
 8. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการผลิตลิ้นจี่ นพ.1 ฯ
 9. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนครพนม กิจกรรมย่อย 4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังเพื่อการค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการปลูกเงาะโรงเรียนและมังคุดเพื่อการค้าโดยวิธีคัดเลือก
 11. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม กิจกรรมย่อยที่ 4.4 ส่งเสริมการปลูกขนุนและทุเรียนแบบผสมผสานเพื่อการค้า โดยวิธีคัดเลือก