ระเบียบ/กฏหมาย

ค่าเช่าบ้าน พ.ศ. 2560

ค่าเล่าเรียนบุตร-ว22-ลว.12ม.ค.61

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมฯ

แนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าศึกษาของบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี

พระราชกฤษฎีกา เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562

พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547

พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2)

พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523

พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2531 (ฉบับที่ 2)

พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 7)

พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

มอบอำนาจ ผวจ. แทน อธิบดี

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการใช้ฯ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551

ระเบียบการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง

ระเบียบเบิกจ่ายการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 25623

ว34 การใช้ใบเสร็จรับเงิน

ว165-หลักฐานการเบิกจ่ายเงินสูญหาย

หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักในบ้านพักทางราชการ พ.ศ. 2550

หลักฐานการเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด