แปลงใหญ่ “แมลงเศรษฐกิจ” เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดส่งนอก อ.เรณูนคร จ.นครพนม