มิถุยายน 2564

 1. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม กิจกรรมย่อยส่งเริมการผลิตลิ้นจี่ นพ.1 ฯ
 2. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ กง 9185 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภูผายลฯ
 5. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรมซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภูผายลฯ
 6. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายสำหรับเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายสำหรับเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภัณฑ์อย่างง่ายสำหรับเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2