แผนงานโครงการ/งบประมาณรายจ่าย

คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร (ก.ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ) ปี 65
คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร (ก.อารักขาพืช) ปี 65
คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร (ก.ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร) ปี 65
คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร (ก.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) ปี 65

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 ของกรมส่งเสริมการเกษตร

คู่มือโครงการเพิ่มศักยภาพ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ 2565
คู่มือการดำเนินงานโครงการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2565
คู่มือเกษตรกร สินค้าเกษตรออนไลน์

คู่มือเจ้าหน้าที่ สินค้าเกษตรออนไลน์

คู่มือทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

คู่มือระบบส่งเสริมการเกษตร (T_V System) 2564