แผนปฎิบัติราชการ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visit System : T & V System)