นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จากการที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ เป็นประจำในทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชน ตลอดจนเป็นการให้ความสำคัญ และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพลังใจสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพการเกษตรให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลดีต่อประเทศ ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ มีความถูกต้อง เป็นไปด้วยความยุติธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกผลงานเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ เพื่อให้เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง เพื่อให้เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรต้นแบบที่มีผลงานดีเด่นเป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาผลงานจากตัวอย่างจริงของเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นที่ประสบความสำเร็จด้านวิชาชีพเกษตร และเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร

โดยแบ่งประเภทการคัดเลือก แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. ประเภทเกษตรกรดีเด่น ได้แก่

   1.1 อาชีพทำสวน

   1.2 อาชีพทำไร่

   1.3 อาชีพไร่นาสวนผสม

2. ประเภทบุคคลทางการเกษตรดีเด่น ได้แก่

    2.1 สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร

    2.2 ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร

 3. ประเภทสถาบันเกษตรกรดีเด่น ได้แก่

    3.1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

    3.2 กลุ่มยุวเกษตรกร

             เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในส่วนของจังหวัดนครพนม ได้มีการดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่  256/2565 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด ประจำปี 2565 โดยดำเนินการประกวดคัดเลือกกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565 จำนวน 7 กิจกรรมได้แก่ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่นาสวนผสม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล สถาบันเกษตรกรและองค์กรที่ชนะ

โดยมีผลการประกวด ดังนี้

  1. กิจกรรมเกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวน

ชนะเลิศ คือนายผิน ภูเม็ด ตำบลศรีสงคราม  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

                   รองชนะเลิศอันดับที่  1 คือ นางบุญประเสริฐ แซงดาว ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

                  รองชนะเลิศอันดับที่  2 คือ นางสาวญาตินันท์ วัดดอน ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม

2. กิจกรรมประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาทำไร่

ชนะเลิศ คือ นายโอวาท กองหินกลาง ตำบลอุ้มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

3. กิจกรรมประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม

ชนะเลิศ คือ นางเถาวัลย์ ทักโลวา ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

รองชนะเลิศอันดับที่  1 คือ นายอดุลย์ โบราณกุล ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

รองชนะเลิศอันดับที่  2 คือ นายชัยรัตน์ พลภักดี ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

4. กิจกรรมประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ชนะเลิศ คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาโดนใหม่ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

     รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าแปรรูปบ้านคำพี้น้อย ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

      รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนมงคล ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

5. กิจกรรมประกวดกลุ่มยุวเกษตรกร

ชนะเลิศ คือ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านโพนงาม ตำบลนาคำ  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

รองชนะเลิศอันดับที่  1 คือ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านคับพวง ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รองชนะเลิศอันดับที่  2 คือ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านหนองนางด่อน  ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

6. กิจกรรมประกวดสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร

ชนะเลิศ คือ เด็กหญิงนภาพร ทีสุกะสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านโพนงาม ตำบลนาคำ  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

รองชนะเลิศอันดับที่  1 คือ เด็กหญิงวิภาพร ยะสุรีย์สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร

โรงเรียนบ้านคับพวง ตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม               

รองชนะเลิศอันดับที่  2 คือ เด็กชายธนากร  หงษาชุมสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร

โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

7. กิจกรรมประกวดที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น

ชนะเลิศ คือ นางสุรพินธ์ เครือสุวรรณที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านคับพวง ตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รองชนะเลิศอันดับที่  1 คือ นางสาววิสาสินี ฐกรกุลวัฒน์ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร

โรงเรียนบ้านโพนงาม  ตำบลนาคำ  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

     รองชนะเลิศอันดับที่  2 คือ นางสาวอินธุอร วังทะพันธ์ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร

โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ภาพ/ ข่าว  : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม