เมษายน 2564

 1. ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 3 เดือน (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 3 เดือน (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 3 เดือน (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 3 เดือน (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 3 เดือน (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมฯ
 8. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในการจัดประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2564 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา จังหวัดนครพนม
 9. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญฯ กิจกรรมย่อยที่ 4.3 ส่งเสริมการผลิตแตงโมปลอดภัยไร้สารพิษและได้มาตรฐาน gap โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญฯ กิจกรรมย่อยที่ 4.3 ส่งเสริมการผลิตแตงโมปลอดภัยไร้สารพิษและได้มาตรฐาน gap โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2564 และป้ายปฎิทินการปฎิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ไม่คลุกสารเคมี (ชั้นพันธุ์ขยาย) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดนครพนม กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ฯ
 14. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมข้อความในการฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564