ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563 จังหวัดนครพนม (กิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมันสำปะหลัง)