ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมการปลูกผักและผลไม้เพื่อการค้า (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมการปลูกผักและผลไม้เพื่อการค้า (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน การสัมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้ากลุ่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ (แมลงเศรษฐกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสัมนาคุณในการศึกษาดูงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)